Ontzorgen

Jonge auto's

Haal & breng service

Helder en transparant

Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk?

In dit privacy statement wordt beschreven hoe XLRent met uw persoonsgegevens omgaat. XLRent is verbonden aan XLLease en maakt onderdeel uit van Volkswagen Pon Financial Services.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met: Kübra Kolukirik via het e-mailadres: AVG@xllease.nl

Gebruik van persoonsgegevens:

XLRent vindt het van groot belang dat uw persoonsgegevens correct worden behandeld. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid.

Dit betekent concreet dat XLRent:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt via dit privacy statement.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is.
 • Bij het delen van uw gegevens afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van XLRent persoonsgegevens verwerken.
 • Uw rechten respecteert en uw aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht in behandeling zal nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van zakelijke klanten

Persoonsgegevens van zakelijke klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de opdracht;
 • om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adres;
 • telefoon en e-mail;
 • postadres;
 • IBAN;
 • kopie ID bewijs van de tekenbevoegde;

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.

Persoonsgegevens van zakelijke berijders

Persoonsgegevens van zakelijke berijders worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de opdracht;
 • om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adres;
 • telefoon en e-mail;
 • rijbewijsnummer;
 • kopie ID bewijs;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • schadegegevens;
 • verkeersovertredingen;

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.

Persoonsgegevens van particuliere klanten en berijders

Persoonsgegevens van particuliere klanten en berijders worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de opdracht;
 • om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adres;
 • telefoon en e-mail;
 • rijbewijsnummer;
 • kopie ID bewijs;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • schadegegevens;
 • verkeersovertredingen;

Persoonsgegevens van prospects

Persoonsgegevens van prospects  worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking en communicatie in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Toestemming

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoon en e-mail
 • Geboortedatum
 • Afleveradres van de auto
 • Rijbewijsnummer

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Zolang men wordt gezien als een prospect en/of zolang de toestemming niet wordt ingetrokken.

Persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de verstrekte opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoon en e-mail
 • IBAN
 • Postadres

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.

Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat XLRent hun persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijnen:

Wij verwerken/bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting.

Delen met derden:

Wij delen uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken over een veilige en verantwoorde verwerking van jouw gegevens.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

Websitebezoek:

XLRent gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van XLRent wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. De cookies worden tevens gebruikt om onze  website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor meer informatie kunt u ons Cookie Statement raadplegen.

Benadering van betrokkenen:

Wanneer wettelijk toegestaan, kunnen wij u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft hierbij altijd de mogelijkheid om uzelf hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.

Rechten indien wij persoonsgegevens van u verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder andere het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

Eveneens heb je het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens. De verwerking kan beperkt worden, indien: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de verwerking niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en jouw recht als betrokkene zwaarder weegt dan ons recht om te verwerken. Als betrokkene heb je het recht om bewaar te maken tegen direct marketing/profilering of tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde(afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden). Je hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens naar jezelf of een derde partij te laten overdragen.

U kunt uw verzoek indienen door dit per e-mail te versturen naar AVG@xllease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we ook om op dit kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. XLRent zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Indien een verwerking berust op toestemming, bent u ten alle tijden bevoegd om de gegeven toestemming in te trekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en passen passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar AVG@xllease.nl.

XLRent heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen:

XLRent is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. XLRent adviseert de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen.

Dit statement is voor het laatst herzien op 16-10-2018

XLRent Contact

XLRent Contact